Stock Değişiklik
Braskem BRKM5:BS C 17022.63M 74.02M
CNOOC 883:HK 5.7B 531M
Formosa Chem & Fiber 1326:TT TW 54.46B 3.83B
Formosa Petroche 6505:TT TW 101.83B 18.65B
Formosa Plastic 1301:TT TW 26.6B 3.47B
Korea Electric Power 015760:KS KW 7817879M 209697M
Korea Zinc 010130:KS KW 3159515.21M 250406.33M
LG Chem 051910:KS KW 9311896M 1028422M
Lotte Chemical 011170:KS KW 2854259.72M 61215.27M
Nan Ya Plastic 1303:TT TW 60.75B 1.67B
Petronas Chemicals PCHEM:MK M$ 2235M 21M
POSCO 005490:KS KW 16078570.52M 863472.12M
Samsung SDI 006400:KS KW 2630529.99M 143213.67M
Shanghai Petrochemical 600688:CH CH 9.48B 3.56B
Sinopec 600028:CH CH 289.86B 82.43B
SK Innovation 096770:KS KW 9934653.13M 9934653.06M
S-OIL 010950:KS KW 5397940M 1852600MLotte Chemical Stok - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Aug 2022.