Gross Profit On Sales Değişiklik
Alpek ALPEKA:MM 9.94B 3.75B
Braskem BRKM5:BS 5.13B 1.57B
Formosa Chem & Fiber 1326:TT TW 9.19B 698.4M
Formosa Petroche 6505:TT TW 18.59B 7.16B
Formosa Plastic 1301:TT 17.54B 3.04B
LG Chem 051910:KS 2497.7B 232.68B
Lotte Chemical 011170:KS KW 349135.62M 39846.63M
Petronas Chemicals PCHEM:MK M$ 2477M 14M
Shanghai Petrochemical 600688:CH 974.95M 1.33B
SK Innovation 096770:KS 2305.37B 1311.28B
S-OIL 010950:KS 1469.09B 870.28BNan Ya Plastic Satış Brüt Kar - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Jul 2022.