Mar/10 Purim
Mar/11 Shushan Purim
Apr/09 Eve of Pesach
Apr/15 Pesach VII
Apr/29 Yom HaAtzmaut
May/29 Shavuot
Jul/30 Tisha B'Av
Sep/18 Eve of Rosh Hashanah
Sep/19 Rosh Hashanah
Sep/28 Yom Kippur
Oct/03 Sukkot I
Oct/10 Shmini Atzeret/Simchat Torah